Odlož ostatní věci stranou a služ

„Ježíš … odložil svrchní šat…“ Jan 13:3-4

Když bylo třeba posloužit druhým, Ježíš šel první: „Ježíš vstal od stolu … odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se; pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: ‚Pane, ty mi chceš mýt nohy?‘“ (Jan 13:3-6). Zkus si představit vtěleného Boha v zástěře, jak klečí a myje nohy těm, kdo toho nebyli hodni.
Bible říká, že Ježíš „odložil svrchní šat“ (viz Jan 13:4). Pokud chceš sloužit druhým, musíš být ochoten odložit svou reputaci, pohodlí i svůj program. Tím, že Ježíš odložil své roucho, ukázal, že pro Boha není důležitá forma ani móda. Skutečná služba nehledí na image, nezajímají ji pocty. Petr to však nepochopil! Představa, že by se Ježíš měl nechat vidět v tak ponižujícím světle, mu nebyla příjemná. Proto Ježíš řekl: „Nazýváte mě Mistrem a Pánem… Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. … Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte“ (Jan 13:13-17).
Ve tvém životě jsou určité věci, které musíš odložit, abys mohl sloužit druhým a plnit Boží vůli. Chceš-li být požehnaný, nepřidávej se k těm, kdo si libují ve vlastních řečech a vytrubují do světa své úspěchy. Odlož stranou vše, čím se v soukromí chlubíš, a chop se služby. Nečekej, až to udělá někdo jiný. Jdi do toho první!

Učit se naslouchat Bohu (4)

„Teprve o tři léta později jsem se vydal do Jeruzaléma…“ Galatským 1:18

Po Božím povolání často následuje období příprav. Délka tohoto období je určena velikostí tvého úkolu. Když k tobě tedy Bůh promluví, není vždy moudré rychle o tom říct lidem. Kdo by nechtěl mluvit o úžasném zážitku, který měl Pavel s Kristem

Učit se naslouchat Bohu (3)

„… jeho zasvěcení vás učí všemu, a je pravé … jak vás vyučil, tak zůstávejte v něm.“    1. Janova 2:27

Když se usilovně modlíš a věříš, že jsi slyšel Boha, pak se ale začneš ptát ostatních lidí, co si o tom myslí, upřednostňuješ jejich názor před Božím. Takové nastavení mysli ti brání

Učit se naslouchat Bohu (2)

„Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země.“ Izajáš 1:19

Lidé si myslí, že Boha neslyší. Ve skutečnosti přitom mají věci, o nichž dávno vědí, že Bůh chce, aby na ně reagovali, oni to ale zatím neudělali. Čím rychleji uděláš vše, co už ti Pán řekl, tím dřív ti zjeví další

Učit se naslouchat Bohu (1)

„Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy…“ Jan 16:13

Ježíš řekl svým učedníkům: „Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy…“ (Jan 16:12-13). Tato slova pronesl k mužům, s nimiž strávil předchozí tři