„Eliáš byl člověk jako my.“  Jakub 5:17

Co byl Boží lékařský předpis, který měl postavit Eliáše zpět na nohy? Lekce v prorokově slábnoucí víře? Ne, pouze odpočinek a výživa! Bůh si je vědom našich omezení, i když my si je nepřipouštíme. „Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající“ (Izaiáš 42:3). Když zanedbáváme své vlastní skutečné potřeby, projeví se to v našem postoji.
Bůh rozumí tomu, že být na dně je problém perspektivy a návrat zpět nahoru vyžaduje změnu ve čtyřech velmi důležitých oblastech. Takže: 1) Změnil Eliášův pohled na Sebe. „Vstup do Boží přítomnosti a On se tam s tebou setká“ (1. Královská 19:11, přel. z angl.). Ten, který dal Eliášovi vítězství na hoře Karmel, ho také byl schopen podpírat na poušti Jizreel. Ale nejdříve musel strávit čas s Ním; jinak by jel s prázdnou nádrží. Pozor! 2) Změnil Eliášův pohled na svět. Eliáš řekl: „…Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám…“(v. 14). Ale Bůh ukázal Eliášovi, že stále má potřebné zdroje a strategie k dokončení svých záměrů, dokonce i v nepřátelském prostředí. 3) Změnil Eliášův pohled na sebe sama. Prorok viděl sám sebe jako bezmocného a neschopného: „Už dost Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové“ (v. 4). Ale Bůh mu ukázal, že stále jsou králové, kteří mají být pomazáni, bitvy, které mají být vyhrány, a že Eliáš má sehrát důležitou roli (v. 16). 4). Obstaral Eliášovi pomocníka. Poslal Elíšu, aby mu sloužil (v. 21). Vy to nemáte všechno nést sami! Buďte ochotni přijmout pomoc a sledujte, koho Bůh pošle do vašeho života, aby vás podepřel.