…neboť jsem ti jej vydal do rukou.“ Jozue 8:18

Než šel Jozue do bitvy, Bůh mu řekl: „Pozvedni oštěp, který držíš v ruce, směrem k Aji, neboť jsem ti jej vydal do rukou.“ Je úžasné, jakou dostaneš odvahu, když víš, že Bůh tě přikrývá. Když víš, že je za tebou, můžeš říci: „Žádná zbraň vyrobená proti mně se nesetká se zdarem“ (Izaiáš 54:17). Vzpomínáš, jak ses jako dítě cítil bezpečně ve rvačce, když jsi věděl, že větší bratr nebo sestra je za tebou? Bůh stojí za tebou!
Problém je, že říkáme různé věci, aniž bychom si nejdříve zkontrolovali, zda Bůh je za námi. Když satan řekne: „Ježíše znám a Pavla znám; ale kdo jsi ty“ (Skutky 19:15, přel. z angl.), potřebuješ vědět dvě věci: a) že jsi ve správné pozici vůči Bohu; b) že je to Jeho bitva stejně tak jako tvoje. Ježíš řekl: „Cokoliv svážete na zemi, bude svázáno v nebi a cokoliv rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi“ (Matouš 18:18, přel. z angl.). Musí existovat shoda v obou oblastech. Ježíš nás učil modlit se: „Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi“ (Matouš 6:10). Protože pokud to není schváleno tam, kde je On, není to schváleno ani tam, kde jsi ty. Tvé spolehnutí se pochází z vědomí, že jednáš podle Boží vůle.
Bible nás nazývá „spolupracovníky na Božím díle“ (1. Korintským 3:9), tak neodcházej a nedělej své vlastní věci. Nehýbej ničím, čím Pán nechce pohnout, ani nemůžeš křísit nikoho z mrtvých kromě Lazara, kterého On volá napřed. My děláme na zemi pouze to, co víme, že On prohlásil za svou vůli v nebi. Jedině tak víme, že jsme přikryti.