„Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu…“ Jakub 4:7

Když přijde na pokušení, pamatuj na těchto sedm věcí:

1) Nikdy neříkej „nikdy“. Nikdy se nestaneš natolik duchovním, abys byl imunní. „Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát“ (1. Korintským 10:13).

2) Uvědom si, že můžeš zakopnout na posledním schodu. Když jsi to ještě nepokazil, neznamená to, že už nemůžeš. Satan je mistrem načasování a nijak zvlášť nespěchá.

3) Uvědom si svůj základní pohon. Augustin řekl: „Nic není mocnějšího ve srážení ducha člověka než laskání ženy.“ Tvé tělo je mocné; když bylo jednou uspokojeno, bude chtít vždycky více.

4) Pochop, že neseš zodpovědnost. Hřích je volbou. Když se rozhodneš zneužít Boží milost, zaplatíš cenu, buď nyní nebo později. „Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí“ (Galatským 6:7).

5) Nejsi bezmocný pěšák. Možná nemůžeš změnit to, co se stalo včera, ale tvoje volba, posílená Boží milostí, bude určovat to, co se stane dnes a zítra.

6) Pokud jsi zhřešil, je naděje. Bůh ti odpustí a použije tě znovu. Ježíš řekl Petrovi: „Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím“ (Lukáš 22:32).

7) Zůstaň v bezpečí tím způsobem, že zůstaneš blízko Bohu. „Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás“ (Jakub 4:7).