„…a nedopřejte místa ďáblu.“ Efezským 4:27

Když chtěl (bývalý) pastor Adrian Rogers přilákat ptáky do své zahrady, soused mu řekl: „Pokud vytvoříte správné prostředí, oni přiletí.“ Tak koupil ten správný druh krmení, správný druh ptačí budky, posadil ji na správný druh tyče a radoval se z hoštění různých ptáků. Rogers poukázal na to, že mnozí z nás nevědomky rozkládají vítací koberec pro ďábla tím, že vytvářejí prostředí, kde se cítí jako doma. Satan si nemůže přivlastnit žádné území, které mu nedáš. Hledá prostředí, kde může pohodlně žít.
Jestliže jsi dnes dal ďáblovi místo ve svém životě, můžeš požadovat ztracenou půdu zpět:
1) Skrze víru. „A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra“ (1. Janova 5:4). Bůh nás zmocňuje k duchovnímu boji a tato moc se uvolňuje skrze víru. Vědomí, kdo jsi v Kristu, ti dává důvěru.
2) Kladením odporu. „Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás“ (Jakub 4:7). Pouze když se podřídíš Bohu, budeš mít moc zvítězit nad ďáblem. Musíš proti němu přicházet ve jménu Ježíše a v autoritě Božího Slova.
3) Bojem. „Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům“ (Efezským 6:11). Pamatuj na to, že nás „nepotkala zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. On nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát“ (1. Korintským 10:13). Nemusíš se doprošovat Boha, aby ti dal moc porazit ďábla; ta už je tvoje. „Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí“ (Lukáš 10:19). Nauč se v tom chodit!