„…domlouvám… aby byly zajedno v Pánu.“ Filipským 4:2

Euodia a Syntyché byly dvě ženy, které pracovaly ruku v ruce s Pavlem na budování sboru. Ale je smutné, že jediná zmínka o nich v Písmu se týká toho, že spolu nemohly vzájemně vyjít. To není správné, protože Boží požehnání je založeno na naší ochotě odpustit a milovat se navzájem.
Ježíš řekl: „Proto vám pravím: Věřte, že všechno, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít. A kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení“ (Marek 11:24-25). Nemůžeš se účinně modlit, pokud máš něco proti někomu druhému. I když se ten druhý mýlí, dovol Bohu, aby si tě použil jako nositele Jeho milosrdenství. Řekni tomu druhému, že chceš, aby váš vztah byl uzdraven, omluv se a usmiř se. Možná to bude vyžadovat více úsilí než jen udělat obrat čelem vzad kvůli tomu, aby zmizel odstup mezi vámi, ale každý krok, který uděláš, zkrátí cestu, a když udržíš kurz, dostaneš se včas tam, kde máš být. Nedohaduj se o tom, co kdo komu udělal. K tomu se nesnižuj! Projev milost! Prosil jsi Boha, aby věci obnovil; toto je součást. Ano, tvé ego se bude vzpírat. A pokud ho necháš, strach z odmítnutí tě zcela a okamžitě zastaví. Ale stejně to udělej a uvidíš, co se stane. Pamatuj, že když někomu odpustíš, stavíš se za hranici odsouzení; v tom bodě ti Bůh může požehnat. Můžeš si dovolit žít bez Jeho požehnání?