„…abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo…“ Jan 15:16

Zde jsou dvě myšlenky o Elíšovi:
1) Elíša sloužil druhým, dokud nezemřel. Čteme: „Elíša těžce onemocněl a umíral. Tehdy k němu sestoupil izraelský král Jóaš“ (2. Královská 13:14). Elíša sdělil králi na své smrtelné posteli strategii, jak porazit své nepřátele. Takže můžeš pozvednout druhé, i když jsi sám dole. Možná se cítíš jako pokrytec, když věci ve tvém životě nejsou zrovna úžasné, ale druhým můžeš sloužit. Pravda je taková, že když v lásce oslovuješ někoho jiného, přestaneš být zaměřený na sebe, tvoje ztráta odvahy zmizí a je to pro tebe dobré.

2) Elíšův vliv pokračoval i poté, co zemřel. Jednoho dne: „…Elijáš řekl Elíšovi: ,Požádej, co mám pro tebe udělat, dříve než budu od tebe vzat.‘ Elíša řekl: ,Ať je na mně dvojnásobný díl tvého ducha!‘“ (2. Královská 2:9). Elijáš, jeho učitel, udělal sedm velkých zázraků, které jsou zaznamenány v Písmu. Když zemřel, Elíša vykonal pouze třináct. Selhal Bůh při vyhovění jeho žádosti? Ne. „I zemřel Elíša a pohřbili ho. Nastávajícího roku vpadly do země hordy Moábců. Když Izraelci pohřbívali jednoho muže, spatřili takovou hordu. I hodili toho muže do hrobu Elíšova. Jakmile muž přišel do styku s Elíšovými kostmi, ožil a postavil se na nohy“ (2. Královská 13:20-21). Čtrnáctý zázrak; Elíša dostal dvojnásobný díl!

Ježíš řekl: „…já jsem vyvolil vás… abyste…nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo…“ (Jan 15:16).
Proto se modli: „Pane, dej mi dědictví spravedlnosti. Učiň můj vliv větší než bude délka mého života. Daruj mi ovoce, které zůstane.“