„Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina…“ Jeremiáš 17:7

Nechat se vést Bohem vyžaduje odvahu. Není to snadné „rozbít formu“ a pozvednout se nad omezení, která na tebe druzí vložili. Když to uděláš, budeš čelit nelibosti. Ježíš to také prožil. Když ti, kteří s Ním vyrůstali, řekli: „Což to není syn tesaře?“ (Matouš 13:55), ve skutečnosti říkali: „Měl by zůstat tam, odkud pochází!“ Když ti to budou říkat, neposlouchej je. Bible říká: „Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu“ (Římanům 14:12). V konečném důsledku zjistíš, že je nejen špatné soudit druhé, ale je také špatné dovolit, aby tě jejich názory kontrolovaly. Písmo říká: „Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina…“ (Jeremiáš 17:7). K tomu, abys byl schopen následovat Boží vedení, musíš mít důvěru, že On tě miluje navzdory tvým nedostatkům a že má pro tvůj život určitý plán. Musíš být schopen Ho sám slyšet a o cokoliv tě požádá, udělej v důvěře, že tě k tomu uschopní. Jakmile Boha uslyšíš, buď rozhodný! Věci, které za něco stojí, nikdy nezískáš snadno. Když zjistíš, že nemáš dost síly, pros Boha o odhodlání, a On ti ho poskytne skrze svého Ducha. Pokud zjistíš, že si nejsi jist správností, vrať se zpět a zeptej se sám sebe, co ti Bůh řekl na začátku – a toho se drž. Nevydej se jiným směrem kvůli starostem, ztrátě odvahy nebo citům druhých. Připomínej si, že máš to, čeho je zapotřebí k tomu, abys uspěl v čemkoliv, k čemu tě Bůh povolal. Pokud jsi Ježíše učinil Pánem svého života, Jeho odhodlání žije v tobě – protože On žije v tobě.