„Hledejte především jeho království…“ Matouš 6:33

Když budeš číst následujících devět vlastností, zeptej se sám sebe: „Jsou tyto věci patrné v mém dnešním životě? Rozvíjím toto ovoce tak, aby mi mohla být svěřena větší zodpovědnost, která má vliv na růst Božího království?“
1) Milosrdný a poskytující milost: „Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Matouš 5:7). „Nesuďte, abyste nebyli souzeni“ (Matouš 7:1).
2) Smířlivý: „…tvůj bratr má něco proti tobě…jdi se nejprve smířit se svým bratrem…“ (Matouš 5:23-24).
3) Učenlivý: „A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži…“ (Matouš 7:24).
4) Odvážný: „Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky… Nebojte se jich tedy…“ (Matouš 10:16 a 26).
5) Poddávající se: „Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka“ (Matouš 12:50).
6) Vydaný: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne“ (Matouš 16:24).
7) Činící pokání: „…jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského“ (Matouš 18:3).
8) Pokorný: „Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen“ (Matouš 23:12).
9) Mající mysl služebníka: „Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem“ (Matouš 20:26).
Pokud jsi ochoten učinit Ježíše Pánem svého života, učiň Jeho Slovo tím rozhodujícím slovem nad všemi záležitostmi a hledej plnost Jeho Ducha – ty také můžeš žít tímto způsobem života!