„Hle, dal jsem vám moc šlapat…po veškeré síle nepřítele…“ Lukáš 10:19

Vybral si tě satan pro útok? Říkáš si: „Proč se namáhá s někým takovým, jako jsem já?“ Odpověď zní – kvůli vlivu. Jóbův vliv byl pro satana neustálým dráždidlem. Jednoho dne řekl Bůh satanovi: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba?“ (Jób 1:8). Krátce po této konverzaci satan napadl Jóbovo zdraví, jeho děti, jeho manželství a jeho práci.
Nemůžeš získat Boží pozornost, aniž bys získal i satanovu! Cokoliv oslavuje Boha, to rozzuří našeho nepřítele. Ale ty máš moc nad ním zvítězit. Ježíš řekl: „Viděl jsem, jak satan padá z nebe jako blesk. Hle, dal jsem vám moc šlapat…po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí“ (Lukáš 10:18-19). Všimni si, nebyl jsi povolán k tomu, abys porazil satana; Ježíš to už udělal před dvěma tisíci lety. Byl jsi povolán k tomu, abys uváděl v platnost tuto porážku každý den. Ježíš ho už odzbrojil a veřejně ho představil, když byl na kříži (viz Koloským 2:15).
Když se generál McArthur setkal s nejvyšším velitelem japonských ozbrojených sil na konci druhé světové války, vzal mu meč z ruky, vyhlásil vítězství a trval na bezpodmínečné kapitulaci.
A to samé udělal Ježíš pro tebe na kříži. Když zemřel a znovu vstal, zbavil ďábla jeho moci a prohlásil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům…“ (Matouš 28:18-19). Jdi v Jeho moci. Jdi v Jeho síle. Jdi v Jeho jménu. On ti předal autoritu nad nepřítelem – používej ji.