„…tvá víra tě zachránila.“ Lukáš 17:19

Lukáš zaznamenává: „Na cestě do Jeruzaléma procházel Samařskem… Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc deset malomocných…hlasitě volali: ,Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!‘ Když je uviděl, řekl jim: ,Jděte a ukažte se kněžím!‘ A když tam šli, byli očištěni“ (Lukáš 17:11-14). V Kristových dnech byli malomocní společenští vyděděnci, proto žili společně v kolonii. Ale problém je v tom, že se nemůžeš uzdravit mezi lidmi, kteří jsou stejně postižení jako ty. Proto potřebuješ přinést svůj problém Ježíši. Všimni si slov „Na cestě…“ Ježíš nešel do kolonie malomocných. On procházel kolem. Co děláš, když ztrácíš život, svou rodinu, svou radost, své finance…a vypadá to, že Ježíš se nedívá směrem, kde jsi? Můžeš být znechucený, když to vypadá, že On žehná všem kromě tebe a říkáš si: „Pane, kdy dojde na mě? Věrně ti sloužím, ale vypadá to, že všichni ostatní jsou předmětem tvé pozornosti.“ Je čas zakřičet: „Ježíši, smiluj se nade mnou!“ Zoufalí lidé se modlí zoufalé modlitby bez snahy o důstojnost nebo slušné chování, a Bůh na jejich modlitby odpovídá. Všimni si, že když Ježíš šel kolem, tito malomocní nevolali: „Nečistí,“ jak jim to přikazoval zákon. Ne, porušili pravidla chování.
Když jsi ve špatné situaci, tak se z ní musíš vymanit kvůli tomu, abys prorazil. Musíš udělat to, co udělal David: „Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá“ (Žalm 3:5). No tak, jestli chceš získat odpověď, zaktivizuj svou víru!