„…slovo Boha našeho je stálé navěky.“ Izajáš 40:8

Po příští dva dny budeme obnovovat svou mysl některými úžasnými Božími zaslíbeními, která nám Bůh dal skrze své Slovo. Nečtěme je jen náhodně, ale zpracujme je pomalu, hluboce, na modlitbách a opakovaně a dovolme, aby jejich pravda změnila naše myšlení a posílila naši víru.
1) „Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole“ (Izajáš 54:17).
2) „Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého! … Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje… Hle, já si to v onen den vyřídím se všemi, kdo tě pokořují…“ (Sofoniáš 3:15-19).
3) „Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a neděste se asyrského krále… S námi je někdo větší, než je s ním. S ním je paže lidská, ale s námi je Hospodin, náš Bůh, aby nám pomohl a vedl naše boje“ (2. Paralipomenon 32:7-8).
4) „Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása. Jen on je má skála, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese“ (Žalm 62:2-3).
5) „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši“ (Filipským 4:6-7).
6) „Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu“ (Římanům 8:38-39).