„…slovo Boha našeho je stálé navěky.“ Izajáš 40:8

Jsi připraven na více úžasných Božích zaslíbení?
1) „Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají; věčně budou plesat, když je budeš chránit, jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno” (Žalm 5:12).
2) „Domov je v odvěkém Bohu, na jeho věčných pažích. Zahnal před tebou nepřítele…” (5. Mojžíšova 33:27).
3) „Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají…“ (Nahum 1:7).
4) „Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh“ (Izajáš 41:10).
5) „Ukrýváš je u sebe ve své skrýši pře srocením…“ (Žalm 31:21).
6) „Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití“ (Žalm 23:6).
7) „Pán však při mně stál a dal mi sílu…Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království…“ (2. Timoteovi 4:17-18).
8) „Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným“ (Žalm 9:10).
9) „Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá“ (Pláč 3:21-23).
10) „Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet“ (Žalm 4:9).