„Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé.“ 1. Korintským 9:22

Takt je schopnost říci to, co chceš říci, aniž by sis udělal nepřítele. K tomu, abys někoho získal, musíš nejdříve udělat dvě věci: a) porozumět mu; b) být srozuměn s rozdílností.
Pavel napsal: „…abych získal ty, kteří jsou bez zákona… Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé“ (1. Korintským 9:21-22). Pavel by neustoupil ani o centimetr, když přišlo na pravdu, ale jeho strategie vždy spočívala v lásce. Ať už mluvil k Židům, Řekům, Římanům nebo k barbarům, jeho poselství se nikdy neměnilo. Ale jeho přístup se lišil. Když lidé vědí, že si jich vážíš, jsi mnohem účinnější, když jim pomáháš se změnit. Pavel mluvil k těm, kdo byli ochotni znepřátelit si někoho kvůli drobnému teologickému tvrzení, a napsal: „Není už rozdíl mezi židem a pohanem… Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši…“ (Galatským 3:28).
Představ si, až se svatí všech věků shromáždí kolem Božího trůnu, aby Ho chválili, nebudou jen z rozdílných zemí a kultur, ale také z rozdílných dob – z prvotní církve a z církve moderního věku. Jaký koncert! Ale nebude se ti tam líbit, pokud jsi tak omezený, že znáš pouze jednu chválu, protože zrovna tu tam možná nebudou zpívat.
Některé Bohem vybrané charaktery byly kulturně odlišné, jako například Mojžíš, Izraelec, vychovávaný v egyptské domácnosti, připravovaný tam pro své určení. Nebo Petr, který byl natolik předpojatý, že si myslel, že Bůh žehná pouze Židům, dokud ho Bůh nesrovnal, když mu řekl: „Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté“ (Skutky 10:15). Petr to očividně pochopil, protože později napsal: „Když jste nyní v poslušnosti přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte“ (1. Petrova 1:22). Proto se nauč být taktní.