„Požehnán buď Hospodin, který…dal odpočinutí Izraeli…“ 1. Královská 8:56

Žij pro dnešní den a zítřek vlož do Božích rukou. Začni odstraňovat „co když“ ze svého slovníku. Bůh bude vždycky krok před tebou. „Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs“ (5. Mojžíšova 31:8). Bůh je v Písmu nazýván „Alfou a Omegou“ nejen proto, že určuje výchozí bod tvé duchovní cesty, On také připravil každý tvůj krok podle své vůle. Říká nám: „Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám…jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat…a já vás vyslyším…přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás přestěhoval“ (Jeremjáš 29:11-14).
Pokud máš strach z budoucnosti, podívej se do minulosti. „Požehnán buď Hospodin, který podle svého slova dal odpočinutí Izraeli, svému lidu. Nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, která mluvil skrze svého služebníka Mojžíše“ (1. Královská 8:56). Nikdy zcela nepřemůžeš své starosti. Stejně jako slabosti a charakterové vady tě totiž přitahují blíže k Bohu a udržují tě v závislosti na Něm.
Během čtyřiceti let v poušti Izraelci nikdy nepostrádali jídlo. Bůh ho dodával denně až ke vchodům do každého jejich stanu. A postará se i o tebe. „Neukvapuj se, mé srdce! Věř Bohu a čekej; i když prodlévá, nikdy se neopozdí.“