„…Bůh, který odplácí, vás přijde spasit.“ Izajáš 35:4

To, čeho se vzdáš kvůli službě Bohu, není nic ve srovnání s tím, co dostaneš zpět. „Na to mu řekl Petr: ‚Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou! Co tedy budeme mít?‘ Ježíš jim řekl: ‚Amen, pravím vám, Až se Syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na dvacet trůnů a budete soudit dvanáct pokolení Izraele. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě‘“ (Matouš 19:27-29). To znamená, že Bůh ti může vrátit stokrát víc, než kolik jsi toho obětoval, abys mu sloužil.
Připadáš si slabý a neschopný? Čti si tato slova a postav se na ně: „Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte plachým srdcím: ‚Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit‘“ (Izajáš 35:3-4). Možná řekneš: „Ale já jsem ztratil radost.“ Bůh ti může radost vrátit v přetékající míře: „Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek“ (Izajáš 35:10). Namítneš: „Ale mám tak málo sil!“ Tak se postav na toto zaslíbení: „Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat. Bude jí dána sláva Libanónu, nádhera Karmelu a Šáronu“ (Izajáš 35:1-2).
Raduj se! Tvůj Bůh je Bohem obnovy a tvé nejlepší dny jsou teprve před tebou!