„Proto pojmenovali to místo Baal-perasím (to je Pán průlomu).“        1. Paralipomenon 14:11

V Bibli je napsáno: „Pelištejci přitáhli a vpadli do doliny Refájců. David se doptával Boha: ‚Mám proti Pelištejcům vytáhnout? Vydáš mi je do rukou?‘ Hospodin mu odpověděl: ‚Vytáhni, vydám ti je do rukou!‘ Vystoupili tedy do Baal-perasímu a tam je David pobil. David prohlásil: ‚Bůh jako prudké vody prolomil mým prostřednictvím řady mých nepřátel.‘ Proto pojmenovali to místo Baal-perasím (to je Pán průlomu)“ (1. Paralipomenon 14:9-11). Chceš-li prožít průlom ve svém životě, musíš udělat to, co udělal David:
1) Připomenul si, že „…jej Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem…“ (2. Samuelova 5:12). Musíš pamatovat na to, kdo tě povolal a čí duch v tobě žije. Bůh povolal Davida a tebe povolal také. Když to víš, nedovolíš nepříteli, aby tě srážel nebo sekýroval.
2) Dotazoval se Pána: „Mám proti Pelištejcům vytáhnout“ (1. Paralipomenon 14:10). Projednal jsi to s Pánem? Bůh nereaguje na tvou potřebu, reaguje na tvou poslušnost. Když ho poslechneš, zvítězíš.
3) Vzdal čest Bohu. „Bůh…prolomil…řady mých nepřátel“ (1. Paralipomenon 14:11). Někdy to Bůh udělá pro tebe, jindy to udělá tvým prostřednictvím. Proto mu musíš naslouchat, než uděláš další krok. Ty nemůžeš udělat Boží část úkolu a on neudělá tu tvou. Nejde o to, abys „něco udělal“, jde o to, abys udělal to, co ti říká Bůh! Když to uděláš a vzdáš mu čest, prožiješ průlom.