„Vydá ti jenom trní a hloží…“ 1. Mojžíšova 3:18

Nebeskou odpovědí na trním prokleté stvoření byl trním korunovaný Spasitel. Ale všimni si něčeho důležitého. Bůh trny (ostny) neodstranil; rozhodl se je použít pro své vykupitelské záměry. Proto každý z nás dostal:
3) Osobní trn na míru. Pavel to popisuje takto: „A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží … Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl: ‚Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.‘ A tak se raději budu chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný“ (2. Korintstkým 12:7-10). Slovo „sráží“ zde znamená „dává ránu za ránou“. Popisuje tak Pavel svůj život v daném okamžiku? Jestliže je Pavlova zkušenost něco, čím se máme řídit, pak je křesťanský život sérií požehnání a ran. Bůh, jenž zaslibuje požehnání, dopouští rány. Proč? Aby se přesvědčil, zda náš život závisí na něm. Podívej se, co Bůh použil, aby Pavla přiměl spoléhat pouze na něj: slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti. Kde je možné nalézt sílu zvládnout takový seznam problémů? U Boha a jedině u něj samotného. Chceš nést ve službě Pánu více ovoce? Dosáhneš toho tehdy, když tě trnité situace v životě přitáhnou blíže k Bohu!