„Hle, dal jsem vám moc šlapat … po veškeré síle nepřítele…“ Lukáš 10:19

Zahrával sis s okultismem a teď bys rád věděl, jak z toho ven? Čiň pokání a zřekni se toho. „Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti“ (1. Janova 1:9). Všimni si slov „každé nepravosti“. Nezáleží na tom, co jsi dělal; nejsou žádné velké a malé hříchy. Bůh odpouští všechno! Pouč se ze své minulosti, opusť ji a neohlížej se zpět. „Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se ho ani nedotkne“ (1. Janova 5:18). Je satan mocný? Je, ale Ježíš je všemocný! On řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi“ (Matouš 28:18). A pak tuto moc předal tobě. „Hle, dal jsem vám moc šlapat … po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí“ (Lukáš 10:19). Bůh ti dává na ochranu tři mocné zbraně:
1) Meč. „Přijměte … meč Ducha, jímž je slovo Boží“ (Efezským 6:17). Když nevíš, co Bůh říká, je satan ve výhodě. Ale když stojíš na Písmu, utíká.
2) Štít. „Stůjte tedy … vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého“ (Efezským 6:14–16).
3) Ducha. „… dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí…“ (Skutky 1:8). Když stojíš „v Kristu“ a jsi naplněný Duchem svatým, jsi pro síly zla, které tě obklopují, víc než rovnocenným protivníkem.