„… dokonalá láska strach zahání…“ 1. Janova 4:18

Bůh se o tebe zajímá příliš mnoho na to, aby tě nechal o své lásce jakkoliv pochybovat. Bible konstatuje: „… dokonalá láska strach zahání…“ (1. Janova 4:18).
Pokud by nás Bůh miloval nedokonalou láskou, měli bychom důvod k obavám. Lidská láska je chybující; vede si seznam našich hříchů a nedostatků a často se s ním radí. Bůh si žádný takový seznam nevede. Jeho láska zahání strach, protože vyhání naše provinění. Jan napsal: „… ať nás srdce obviňuje z čehokoliv; neboť Bůh je větší než naše srdce…“ (1. Janova 3:20). Když cítíš neodpuštění, můžeš zpochybňovat své pocity, ale nezpochybňuj Boha. Vrať se k jeho Slovu; to převyšuje sebekritiku i pochybování o sobě. Nic nepodporuje sebedůvěru tak, jako jasné pochopení Boží milosti, a nic nepodporuje strach tolik, jako její neznalost. Faktem je, že pokud jsi nepřijal Boží milost, jsi odsouzen žít ve strachu. Žádné prášky, povzbudivé řeči, psychiatr ani majetek nemohou tvé mysli ulehčit. Tyto věci ti mohou pomoci otupit tvůj strach, ale nemohou ho vymýtit. To může udělat pouze Boží milost.
Přijal jsi Kristovo odpuštění? Pokud ne, padni na kolena a udělej to teď. Bible ujišťuje: „Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti“ (1. Janova 1:9). Místo vyznání je také místem očisty a obnovení důvěry vůči Bohu. Tvá modlitba může být stejně jednoduchá jako tato: „Pane, přiznávám, že jsem se od tebe odvrátil. Odpusť mi, prosím. Vkládám svou duši do tvých rukou a svou důvěru do tvé milosti. Modlím se tak ve jménu Ježíše. Amen.“ Nyní, když jsi přijal Boží odpuštění, milosrdenství a milost, podle toho žij!