„Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují: ‚Ten u Boha spásu nenalezne.‘“ Žalm 3:3

Bez ohledu na to, jak moc jsi zklamal nebo jak často jsi zklamal, Bůh to s tebou nevzdává. Takže to se sebou nevzdávej ani ty! Nic z toho, co jsi udělal, není mimo dosah jeho milosti. Jiní to s tebou vzdát mohou, ale Bůh ne.
Král David padl tak hluboko, jak jen člověk může padnout. Byl vinen cizoložstvím, podváděním a vraždou, tedy všemi nejhoršími zločiny. Bůh mu ale odpustil a obnovil ho. Napsal o tom ve dvou Žalmech. V prvním říká: „Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují: ‚Ten u Boha spásu nenalezne.‘ Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi pozvedáš hlavu. Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá. Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mě podepírá. Nebojím se davu desetitisíců, kteří kolem proti mně se kladou … V Hospodinu je spása“ (Žalm 3,3–9). V dalším Žalmu napsal: „On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet a do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň, budou doufat v Hospodina“ (Žalm 40:2–4).
Bůh, který Davidovo největší poskvrnění obrátil v poselství a jeho největší zkoušku ve svědectví, udělá pro tebe totéž, jestli se k němu obrátíš a přijmeš od něj odpuštění, milosrdenství a milost.