„Když viděli, že ho nepronesou zástupem, vystoupili na střechu…“ Lukáš 5:19

Nést člověka – to je těžké břemeno. Všimni si:
1) Bylo potřeba čtyř mužů, aby tohoto muže přinesli k Ježíši. Někdy musíš hledat posilu a pomoc. Když ses za někoho modlil a jakoby se nic nedělo, pak se k tomu vztahuje verš: „… shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich“ (Matouš 18:19–20).
2) Byla to víra těchto mužů, ne víra nemocného, která se opírala o Ježíše. „Když viděl jejich víru, řekl tomu člověku: ‚Tvé hříchy jsou ti odpuštěny‘“ (Lukáš 5:20). Ubožák byl v tomto stavu tak dlouho, že jeho víra byla zřejmě mrtvá stejně jako jeho údy. To však pro Boha není problém. Reaguje na tvoji víru a dotkne se toho, koho miluješ.
3) Nechtěli to s ním vzdát. Potřebuješ vytrvalou víru, která se nevzdává. Stejně jako když jsi s někým mluvil o Pánu a on nereagoval, neznamená to, že nebude reagovat příště. Možná nebyl připraven, ale třeba se okolnosti změnily. Možná jsi na to nešel správným způsobem a teď máš lepší přístup. Je důležité, abychom konali to, co je na nás, a Bůh udělá to, co je na něm. „V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas“ (Galatským 6:9).