„Zacheus se zastavil a řekl Pánu: ‚Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně.‘“    Lukáš 19:8

Zacheus měl špatnou pověst. Jako výběrčí daní pronikl mezi bohaté lidi. Skutečnost, že Ježíš strávil noc v jeho domě, proto šokovala židovskou náboženskou obec. Nevíme, o čem Ježíš v noci se Zacheem mluvil, ale víme, jak na to Zacheus reagoval: „‚Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně.‘ Ježíš mu řekl: ‚Dnes přišlo spasení do tohoto domu…‘“ (Lukáš 19:8–9).
Z příběhu pramení důležité ponaučení ohledně celistvosti lidské osobnosti. Základ opravdového emocionálního uzdravení spočívá ve tvé ochotě odpouštět a pokud možno i nápravě toho, cos způsobil. Pokud něco dlužíš, snaž se to splácet. Pokud jsi někomu ublížil, omluv se a pokus se vztah obnovit. Ježíš řekl: „Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar. Dohodni se svým protivníkem včas, dokud jsi na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi, a byl bys uvržen do vězení“ (Matouš 5:23–25). Je někdo, kdo čeká na tvou omluvu? Modli se za milost – a pak v její moci jednej. Pokud tak učiníš, Bůh ti požehná a tobě se uleví!