„… závoj chvály místo ducha beznaděje.“ Izajáš 61:3

Chvála funguje jako lupa. Způsobuje, že to, na co se zaměřuješ, se „zvětší“. David řekl: „O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno. Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal“ (Žalm 34:3–5). Byla by chyba chtít začít chválit Pána teprve, až nebudeš mít problémy, nebo až budeš mít méně problémů, nebo až budou tvé problémy vyřešeny. Chvála je jedním z nejdůležitějších biblických klíčů k řešení každé situace, protože ti pomáhá zaměřit se na Boha, řešitele nesnází. Charles Spurgeon řekl: „Mé nejšťastnější chvíle jsou ty, kdy chválím Boha; kdy opravdu vroucně uctívám Pána Ježíše Krista. V takových chvílích zapomínám na starosti s církví i na všechno ostatní. Je to pro mě nejbližší možné přiblížení tomu, co bude v nebi.“
Bůh ti zaslíbil „závoj chvály místo ducha beznaděje“ (viz Izajáš 61:3). Funguje to takto – když ho začneš chválit s těžkým srdcem, zažiješ nový pocit naděje a radosti. Během uctívání prožíváš, že Bůh je větší než situace, které čelíš; že je nejenom schopen postarat se o tvé obavy, ale dokonce je ochoten to udělat, chce to udělat a čeká na to. Žalmista napsal: „Chválívám tě sedmkráte za den za tvé spravedlivé soudy“ (Žalm 119:164).
Naplň svůj den chválou. Nedělej si jen přestávky na kávu nebo na čaj; dělej si přestávky na chválu. Začni Boha chválit za dvě věci:
1) Za to, kým je. Za jeho moc, lásku, milost, milosrdenství, vedení…
2) Za jeho činy. Připomínej si jeho dobrotu vůči tobě.
Dej se do toho – odlož ducha beznaděje a dej si na hlavu závoj chvály.