„Neraduj se z pádu svého nepřítele, nejásej nad jeho klopýtnutím ani v srdci…“        Přísloví 24:17

V životě si uděláš nepřátele i přátele. Tomu se nemůžeš vyhnout, to je prostě součást reality. Problém není v tom, jestli si uděláš nepřátele, ale jak s nimi budeš jednat.
Naši přátelé jsou schopni vydolovat z nás to nejlepší, zatímco nepřátele z nás vydolují to nejhorší! Ale pokud jsi Kristův následovník, jsou tu tři věci, které nemůžeš dělat – cítit k někomu odpor, mstít se nebo se radovat, když se zdá, že tvůj nepřítel je právem potrestán. Bible varuje: „Neraduj se z pádu svého nepřítele, nejásej nad jeho klopýtnutím ani v srdci, nebo to Hospodin uvidí a bude to zlé v jeho očích a odvrátí od něho svůj hněv. Nerozčiluj se kvůli zlovolníkům, nezáviď svévolníkům. Zlý žádnou budoucnost nemá, svévolníkům zhasne světlo“ (Přísloví 24:17–20).
Nedopusť, aby tě zničily hořkost a odpor k nějakému člověku. Je lepší si teď vzít lék než později zápasit. Nikdy svému nepříteli nepřej, aby se mu špatně dařilo, nech odplatu na Bohu. Odplata je Boží záležitostí, ne tvojí. Ty víš, co ti ten člověk udělal, ale jenom sám Bůh ví, proč to udělal. Pavel se k tomuto vyjádřil stručně, ale jasně, když řekl: „Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán‘“ (Římanům 12:17–19). Ublížil ti někdo? Odpusť mu!