„Žijte z moci Božího Ducha…“ Galatským 5:16

Buď závislý na pomoci Kristovy moci. „Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost (Galatským 5:16). V tomto verši Písma je velmi důležité pořadí: „Žijte z moci Božího Ducha…,“ to je první část, „… a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.“ Všimni si, že se tu neříká, že takové touhy nebudeš mít. Duchovní lidé pociťují tělesné žádosti, ale prostě se jimi nenechají ovládnout.
My často postupujeme obráceně. Říkáváme: „Já nejsem dost dobrý na to, aby v mém životě mohl jednat Duch Boží. Jakmile si dám život do pořádku, nechám Ducha svatého, aby můj život řídil.“ Bůh ale neříká: „Dej si život do pořádku, a potom ti pomohu.“ Říká: „Dovol mému svatému Duchu, aby tě řídil, když s tím problémem ještě bojuješ. Já ti pomohu, aby ses změnil.“ Všechno záleží na správném pořadí. Neřekl bys přece: „Počkám, až se uzdravím, a potom půjdu k doktorovi.“ To je nesmysl! Krista potřebuješ ve svém životě teď! On má moc, která ti pomůže se změnit.
Možná řekneš: „Ale mně se líbí dělat to, co dělám.“ To proto, že dáváš přednost „pomíjivým hříšným požitkům“ (viz Židům 11:25, B21). Nikdo z nás by nehřešil, kdyby nás hřích okamžitě učinil nešťastnými. Nevolej k Bohu, aby zrušil přitažlivost hříchu; pros ho, aby ti dal sílu zvítězit nad tvým pokušením. „Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.“ (Filipským 2:13) Pak dostaneš touhu i sílu dělat to, co je správné.