„… chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet.“ 1. Mojžíšova 22:1

V Bibli čteme: „Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: ,Abrahame!‘ Ten odvětil: ,Tu jsem.‘ A Bůh řekl: ,Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Mórija a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím!‘ Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal s sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl“ (1. Mojžíšova 22:1-3).
Říkáš si, proč by tě měl Bůh zkoušet? Zaprvé, aby ti dokázal svou věrnost. Zadruhé, abys měl příležitost projevit věrnost ty jemu. Zkoušky jsou Boží cvičiště. Je to způsob, jak se dostat na další úroveň v Božím království. Toho dne Abraham dokázal, že není nic, co by miloval více než Boha. A právě toho dne se Bůh Abrahamovi představil jako „Jehova Jireh“, Hospodin, který zaopatřuje. Když procvičuješ svou víru, objevuješ Boží věrnost. Proto Bůh tvou víru testuje. Zkoušky se ztěžují, jak postupuješ dál, a bezpochyby se budou točit kolem toho, co je pro tebe nejdůležitější.
V čem je tvá identita? V čem nacházíš své bezpečí? To je tvůj „Izák“. Bůh tě otestuje, aby se ujistil, že svou identitu a bezpečí nacházíš pouze v něm. Půjde po čemkoliv, čemu věříš více než jemu, dokud to nepoložíš na oltář. Neboj se, nemusíš žít ve strachu, že ti Bůh vezme to, co je pro tebe nejdůležitější. Jestli se ale stane, že pro tebe dar bude důležitější než Dárce, pak to, co ti Bůh dal, abys tím sloužil jeho účelům, podkopává jeho plán pro tvůj život. A to je důvod, proč se tím bude zabývat.