„Jméno města … bude: ‚Zde je Hospodin‘.“ Ezechiel 48:35

Během dvacátého pátého roku izraelského zajetí přijal prorok Ezechiel od Boha jméno Jehova-Shammah: Zde je Hospodin. Bůh popisoval Jeruzalém, budoucí domov Izraele, a řekl: „Jméno města … bude: ‚Zde je Hospodin‘ (Jehova-Shammah)“ (Ezechiel 48:35). To platí nejen pro Pána Staré smlouvy, ale i pro Ježíše, Pána Nové smlouvy. Ježíšovo jméno: „Immanuel“ znamená totéž jako Jehova-Shammah: „… Bůh je s námi“ (Izajáš 7:14, B21). To znamená, že vždycky, na všech místech, za všech okolností a pro každého z nás je Bůh stále přítomen a stále k dispozici! David prohlásil: „Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš. I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzazším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí“ (Žalm 139:7-10).
Vzpomínáš si, jak mizel tvůj strach, osamělost a bezmocnost, když jsi byl v přítomnosti své maminky nebo svého tatínka? V časech nejhlubšího izraelského zoufalství Boží odpověď vždycky zněla: „Já jsem s vámi.“ Tato slova garantovala, že jejich potřeby vždycky budou naplněny!
Dnes Bůh říká tobě: Já jsem s tebou! „… ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit…“ (Římanům 8:38-39). Toto zaslíbení se vztahuje na všechny vykoupené Boží děti. Tak natáhni ruku a chop se ho.