„A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.“ 1. Janova 5:4

Bible říká: „… neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra“ (1. Janova 5:4). Abys mohl žít vítězný život, musíš udělat tyto tři věci:
1) Nedovol ďáblu, aby se vetřel do tvého života. Ježíš řekl: „Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude přijato v nebi. Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich“ (Matouš 18:18-20). Satan nechce, abys věděl, že máš Bohem danou pravomoc omezit jeho jednání ve svém životě. Ty to ale víš, tak toho využij!
2) Odvaž se věřit a sáhnout po tom, co ti Bůh zaslíbil. Pavel napsal: „… kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet“ (2. Korintským 9:6). Semeno je všechno, co rozséváš pro požadovaný výsledek, a sklizeň je všechno, co se rozhodneš přijmout od Boha. A oboje vyžaduje akt víry. Bůh není jenom zdrojem tvého zaopatření, je také neomezený, nestranný a velkorysý.
3) Probuď v sobě snílka. Bůh v Bibli říká: „Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění“ (Jóel 3:1). Tvůj věk nebo tvé pohlaví nejsou pro Boha žádným problémem. Jen ho požádej, aby znovu roznítil tvou víru a znovu zostřil tvůj zrak.
Vyber si vítězný život!