„… mluvte pravdu každý se svým bližním…“ Efezským 4:25

Typ mírotvůrce: Mírotvůrcům se daří, když je život poklidný. Milují verš: „Jak je to vzácné a jak příjemné, když bratři žijí spolu v jednotě!“ (Žalm 133:1, B21). Jsou z nich vynikající terapeuti a prostředníci a obvykle přinášejí smíření do rodin, sousedských vztahů i na pracoviště. Někdy však kvůli svému přehnanému sklonu k pohodlí a jistotě mají tendenci vytvářet pokoj za každou cenu, nebo využívají své vztahy a komunikační schopnosti k tomu, aby se vyhnuli iniciativě nebo převzetí rizik. Často trpí „smrtelnou přívětivostí“ tam, kde by ve skutečnosti byla na místě odvaha.
Skvělou ilustrací mírotvůrce je Abraham. Když on a jeho synovec Lot začali prosperovat, vypukl mezi jejich pastýři spor o pastviny, které už nestačily uživit všechen dobytek. Abraham si uvědomil, že by to mohlo rozdělit rodinu, a začal jednat. Vyřešil problém a uklidnil vztahy. Na druhou stranu, když král Abímelek uviděl Abrahamovu ženu Sáru a chtěl ji učinit součástí svého harému, Abraham, který se bál o život, se zachoval jako zbabělec a prohlásil: „To je má sestra“ (1. Mojžíšova 20:2).
Aby ses mohl účinně vypořádat s hříchem, je důležité, abys rozpoznal své šablony hříchu. Ježíš varoval před těmi, kdo obcházejí, aby z očí druhých lidi odstraňovali třísku, aniž by si všimli trámu ve vlastním oku (viz Matouš 7:3). Tvá šablona hříchu je tak vábivá, že je pro tebe největším nebezpečím, a je ti tak blízko, že nejsi schopen ji vidět. David se modlil: „Od skrytých hříchů mě očisti! Zbav svého služebníka i těch úmyslných, nikdy ať nade mnou nepanují!“ (Žalm 19:13-14, B21).