„Hospodin, který mě vysvobodil … ten mě vysvobodí…“ 1. Samuelova 17:37, ČSP

David zvítězil, protože rozuměl moci předchozích úspěchů. Králi Saulovi řekl: „Hospodin, který mě vysvobodil z moci lva i z moci medvěda, ten mě vysvobodí z ruky tohoto Pelištejce“ (1. Samuelova 17:37, ČSP).
Všimni si, že:
1) Zabijáci obrů stavějí na předchozích úspěších. Řada úspěchů nabírá na obrátkách a umožňuje ti najít rovnováhu mezi jistotou v Bohu a sebejistotou, které jsou nezbytné k tomu, aby ses stal nezastavitelným. Druhá Samuelova 3:1 říká: „Boj mezi domem Saulovým a Davidovým se protahoval, David se stále vzmáhal, zatímco dům Saulův stále upadal.“ David věděl, že pokaždé, když zvítězíš, tvá jistota v Bohu i sebejistota vzrostou. Přehraj si tedy svá předchozí vítězství a důvěřuj Bohu, že znovu zajistí tvůj úspěch, jako to udělal v minulosti.
2) Zabijáci obrů si tvoří svůj styl. David nemohl nosit Saulovu zbroj – a ty nemůžeš používat dar někoho jiného. Máš svou vlastní zbraň, svou vlastní zbroj a svůj vlastní styl. Jsi jedinečně vybaven k porážce svého obra. David zabil Goliáše prakem. Mojžíš rozdělil moře pastýřskou holí. Pavel porazil nemoc a útisk démonů kapesníkem. U Šimona Petra byla moc nad nemocemi uvolněna prostřednictvím jeho stínu a Ježíš mnohokrát jednoduše vyřkl slovo.
Odolej nutkání „nosit Saulovu zbroj“ a v tichosti nos oděv, který dal Bůh tobě. Setrvej ve svém obdarování. Setrvej ve svém pomazání. Setrvej ve svém úkolu. Tato vítězná kombinace sestávající z předchozích úspěchů a tvého vlastního stylu ti umožní vyzařovat jistotu a tvořivost, dvě z tajných zbraní zabijáků obrů.