„Tyto zkoušky prokážou pravost vaší víry.“ 1. Petrova 1:7 (přel. z angl.)

Zkoušky, kterými procházíme, odhalují zároveň naše slabosti a naše silné stránky. Když Bible mluví o „ohni taviče“ (viz Malachiáš 3:2), máme tendenci představovat si špatné věci, které chce Bůh odstranit z našeho charakteru. Máme ale i vnitřní silné stránky a dary, které potřebují být pročištěny, byť si jich nemusíme být ani vědomi, protože jsme je zatím nepotřebovali použít.
Když v 1. Královské 17:10-12 vdova a její syn potkali Elijáše, vládl v zemi hladomor, a on je požádal, aby se s ním podělili o své poslední jídlo. Možná si pomyslíš: „Typický kazatel!“ Nedělej však unáhlené závěry! Jeden z nejlepších dnů života této vdovy byl ten, kdy Bůh vznesl požadavek na její víru. Její reakce změnila její budoucnost a zachránila její rodinu. Takže jak odpovíš, když se setkáš s potřebou? Stáhneš se? Vyčkáš? Dáš z pocitu povinnosti? Nebo to vidíš jako příležitost k projevení poslušnosti Bohu a ke změně vlastní budoucnosti? Ve skutečnosti se můžeš dostat z potíží (viz 2. Korintským 9:6-11). Když Bůh poslal Mojžíše k faraónovi, řekl: „Vím, že vám egyptský král nedovolí jít, leda z donucení“ (2. Mojžíšova 3:19).
I dnes může Bůh dovolit nepříteli, aby tě vyzkoušel, aby se ukázalo:
1) Jak moc se o tebe stará.
2) Jak se zachováš, když jsi zahnán do slepé uličky.
3) Komu budeš věřit, když Bůh řekne: „Vytrhnu tě mocnou rukou,“ a nepřítel řekne: „Nenechám tě jít.“ To je to, v čem spočívá tato zkouška.