„Jak jsem slíbil, tak to uskutečním…“ Izajáš 46:11

Bůh má pro tvůj život plán, který vyžaduje, aby se některé věci staly v určitou dobu. A protože on vidí celkový obraz, zatímco ty pracuješ s omezenými informacemi, musíš mu důvěřovat – dokonce i když nevidíš, jak to všechno do sebe zapadne. Bůh si může použít to, že jsi přišel o vztah nebo o zaměstnání, a obrátit to ke tvému dobru. Problém je v tom, že zatímco on to všechno dělá, ty se můžeš cítit nepříjemně, nebo jsi vysloveně nešťastný.
Prorok Micheáš sedm set osmdesát dva let před narozením Ježíše prorokoval, že se Kristus narodí v Betlémě (viz Micheáš 5:1). Jenže Marie a Josef žili v Nazaretu. Jak tedy Bůh ten problém vyřešil? Římský císař Augustus rozhodl, aby se konalo sčítání lidu: „Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna…“ (Lukáš 2:3-7).
Máš starost o budoucnost? „Nenaléhej netrpělivě na Boha, aby jednal! Jdi klidně dál jeho cestou, on tě ve stanovený čas poctí veškerým požehnáním“ (Žalm 37:34, přel. z angl.). Uvolni se: Bůh, který zařídil, aby se jeho Syn narodil do správné rodiny, ve správném čase a na správném místě, teď dohlíží na tebe.