„Bůh nám nedal ducha strachu…“ 2. Timoteovi 1:7, B21

Bible nám říká, že strach je „duch“. Tento duch má mysl, která myslí, a hlas, který mluví, a jestli mu to dovolíš, bude tě ovládat. Pokud zrovna bojuješ s duchem strachu, modli se tuto modlitbu:
„Pane, tvé Slovo říká, že když hledám tvou tvář, vyslyšíš mne a vysvobodíš ze všech mých obav (viz Žalm 34:5). Proto odmítám každou úzkostnou myšlenku, která povstává proti tomu, co vím o tobě a tvé moci (viz 2. Korintským 10:5). Stojím na tvém zaslíbení, že mne nikdy nenecháš a neopustíš (viz Židům 13:5). Spočívám v pravdě, že pro tebe nic není příliš těžké (viz Jeremjáš 32:17). Raduji se v ujištění, že jsi dal svým andělům příkaz, aby mne drželi a chránili na všech mých cestách (viz Žalm 91:11). Vzpírám se duchu strachu a přikazuji mu, aby utekl v Ježíšově jménu (viz Jakub 4:7). Prohlašuji ve víře, že tvůj pokoj, který převyšuje všechno chápání, bude střežit mé srdce i mysl (viz Filipským 4:7). Proto nedovolím, aby se mé srdce chvělo či děsilo (viz Jan 14:27). Modlím se ve jménu Ježíše. Amen.“
Místo aby ses zaměřoval na problém, zaměř se na toho, kdo ho může vyřešit – na Boha! Možná to hned tvůj problém nevyřeší, ale udrží to v pokojném stavu tvou mysl, zatímco budeš čekat, až Bůh začne jednat. Izajáš řekl: „Zachováváš v dokonalém pokoji všechny, kteří ti důvěřují, jejichž myšlenky jsou upřeny na tebe!“ (Izajáš 26:3, přel. z angl.). Všimni si slova „upřeny“. Když budeš dnešním dnem procházet s myslí „upřenou“ na Boha, budeš mít „dokonalý pokoj“.