„… seděl jsem tam po sedm dní … mezi nimi…“ Ezechiel 3:15

Americká televize vysílá populární reality show „Utajený šéf“. Majitel firmy tam chodí v převleku za normálního člena kolektivu a pracuje po boku ostatních zaměstnanců. Seznamuje se s jejich každodenními tlaky a problémy, poznává jejich silné a slabé stránky a zjišťuje, co funguje a co ne. Některé z těchto objevů jsou opravdu poučné a vedou k podstatným změnám, jejichž výsledkem je efektivnější, výnosnější a příjemnější organizace práce. Všechno to dobře vyjadřuje přirovnání „být v kůži toho druhého“.
Právě to se přihodilo proroku Ezechielovi. Napsal: „Tak jsem přišel … k přesídlencům … a seděl jsem tam po sedm dní … mezi nimi … Když uplynulo sedm dní, stalo se ke mně slovo Hospodinovo: ‚Lidský synu, ustanovuji tě strážcem izraelského domu‘“ (Ezechiel 3:15-17). Kdy dal Bůh Ezechielovi poselství pro druhé? Poté, co prorok prožil sedm dní a nocí s lidmi, kteří přišli o všechno, s lidmi v hlubokém zoufalství, kteří potřebovali odpověď na své otázky. Bible nám říká o Ježíšovi: „Tento náš velekněz rozumí našim slabostem, protože vytrpěl všechny zkoušky, jakými procházíme my…“ (Židům 4:15, přel. z angl.).
Tvá nejúčinnější služba ostatním může vycházet z některých tvých současných zkušeností, zvláště z těch bolestných, jimž by ses rád vyhnul, nebo o kterých se ti i špatně mluví. Pravdou je, že tvůj největší problém se může stát tvým největším poselstvím. Dovol tedy Bohu, ať na tobě pracuje, dokud tě nedostane tam, kde tě potřebuje mít.