„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem … aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“    2. Timoteovi 3:16-17, B21

Když čteš denně tato zamyšlení, měj vždy na paměti, že jejich moc nespočívá v myšlenkách a komentářích autora, ale v psaném Božím slově. Pavel nám říká: „Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem…“ (2. Timoteovi 3:16, B21). Je prosyceno Božími semínky života a tato semena budou klíčit ve tvém nitru, ponesou ovoce Ducha a budou „naplňovat“ Boží zaslíbení. Pohlížej na tato Slova pro každý den spíše jako na vstupní bránu než jako na cíl. Dívej se na ně jako na malou knížku, která vzbuzuje chuť na Velkou knihu!
Když čteš Slovo pro každý den, měj vedle sebe svou Bibli a vyhledávej si odkazy, které jsou zde uvedeny. Když si takto budeš každý den ukládat Boží slovo v srdci, začnou se ve tvém životě dít úžasné věci. Žalmista napsal: „Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří“ (Žalm 1:1-3). Všimni si slov „vše, co podnikne, se zdaří“. Když obnovuješ svou mysl Písmem, tvoje víra poroste, tvůj pohled na věci se změní a každá oblast tvého života se začne měnit k lepšímu. „Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu“ (2. Timoteovi 3:16-17, B21).