„Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něj doufají, ke všem, kteří jej hledají.“        Pláč 3:25, B21

Pokud jsi uprostřed duchovního boje, zde jsou tři myšlenky, které ti pomohou:
1) Uvědom si, že naplňovat Boží vůli nemusí být snadné. Satan, tvůj nepřítel, se nevzdává bez boje. Strach a obavy jsou jednou z jeho tajných zbraní. Proto Bible říká: „V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas“ (Galatským 6:9). Vítězové nemusejí být nutně vzdělanější nebo talentovanější než druzí, jsou jen vytrvalejší. Posouvají hranice, na kterých ostatní končí.
2) Věř, že Boží vůle je pro tvé konečné blaho. Jsi potomkem dokonalého Boha, tak se podle toho chovej. Jeho smlouva s tebou je věčná, tak podle toho přemýšlej. Tvé konečné blaho je jeho touhou a potěšením, tak podle toho žij. Apoštol Jan napsal: „Milovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše“ (3. Janova 2, B21).
3) Vezmi si ve víře to, co ti Bůh zaslíbil. Nemoc se chová jako zloděj. Může tě okrást o čas s těmi, které miluješ, o peníze, které jsi mohl použít na dosažení svých cílů, i o energii, kterou potřebuješ k naplnění Božího záměru pro svůj život. Prorok Izajáš řekl: „Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal … jeho jizvami jsme uzdraveni“ (Izajáš 53:4-5). Ježíš na kříži zajistil vše, co potřebuješ. Takže povstaň ve víře a vyznej to, co říká Písmo: „Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něj doufají, ke všem, kteří jej hledají“ (Pláč 3:25, B21).