„V tom, co jsi nám mluvil ve jménu Hospodinově, tě neposlechneme.“ Jeremjáš 44:16

Stává se, že někdy někteří lidé stojící v autoritě tuto autoritu zneužívají a ukazují, že jí nejsou hodni? Ano, to tě ale nezbavuje zodpovědnosti. Bible říká, že Ježíš se v mládí podřizoval autoritě svých rodičů (viz Lukáš 2:51). A přestože jeho služba byla provázena demonstrací nadpřirozené moci, stále vyučoval o poddanosti vládním autoritám v Římě. „Odevzdejte tedy to, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu“ (Lukáš 20:25). Poddanost autoritě není pro Ježíšova následovníka věcí volby. Ať už tě přeskočili při povyšování, máš nekompetentního šéfa nebo si myslíš, že s tebou nejednají férově, stále je pro tebe Boží vůlí, abys respektoval autoritu a podřizoval se jí. A když jeho vůli posloucháš, on pracuje ve tvůj prospěch. Jestliže zjistíš, že máš sklony ke vzdoru, snaž se objevit hlavní příčiny svého postoje, k nimž může patřit:
1) Bolestná historie utrpení nebo zneužívání.
2) Nerespektování neschopného nadřízeného.
3) Pýcha, protože tvé schopnosti nebyly uznány a oceněny.
4) Nečestné jednání lidí stojících v autoritě.
5) Tvá taktika. Chceš si ověřit poctivost, péči nebo zájem těch, kdo ve tvém životě mají autoritu.
Sečteno a podtrženo: „… kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud“ (Římanům 13:2). Takže se modli: „Otče, činím pokání ze vzpurného postoje. Připomínej mi, že veškerá autorita je od tebe, a když se jí vzpírám, vzpírám se tobě. Dej mi sílu se podřizovat. Modlím se ve jménu Ježíše. Amen.“