„A pokoj Boží, … bude střežit vaše srdce i mysl…“ Filipským 4:7

Můžeš mít pokoj bez ohledu na okolnosti: „Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem“ (2. Tesalonickým 3:16). Přemýšlej o tomto: Bůh nemá žádné starosti ani problémy, protože všechno řídí. A když se naučíš mu důvěřovat, bude pro tebe platit: „… pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši“ (Filipským 4:7).
Jeden křesťanský autor to vyjádřil takto: „Kdybyste žili ve městě neustále obtěžovaném nepřátelskými nájezdy, jednou z možností by bylo, nastěhovat do města armádu. Neposkytovala by jen ochranu městu během útoku, ale odrazovala by také nepřítele od dalších útoků. To je podtext verše Filipským 4:7. Duch svatý si v nás zřídil posádku (pevnost, obrannou armádu, zabírající sílu). A Boží posádka pokoje bude přebývat ve tvém srdci a mysli, ochrání tě a zahojí rány obav a strachu, které hrozí, že napadnou tvůj život. Je to druh pokoje, který přesahuje lidské porozumění, protože je založen na Bohu a je spojen s Duchem. ,… máme pokoj s Bohem skrze … Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme…‘ (Římanům 5:1-2).“
Máš v životě oblasti, v nichž postrádáš pokoj? Odevzdej je Bohu. Žalmista řekl: „… Bůh Hospodin, zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid, své věrné…“ (Žalm 85:9). Diane Ebleová řekla: „Když Bůh mluví, jeho poselstvím je pokoj. Nikdy se nespokoj s žádnou cestou, která není provázena pokojem. To není Bůh.“