„Když ďábel skončil všechna pokušení, odešel od něho až do dané chvíle.“ Lukáš 4:13

Všimni si, že:
1) Pokušení přichází, když jsi sám bez opory. Jako vlk hledá ovci, která se zatoulá od bezpečného ovčince, tak se nepřítel raduje, pokud zanedbáváš společenství křesťanů a izoluješ se od ostatních věřících. Možná namítneš, že Pán je přece vždycky s tebou. Ano, ale biblický způsob překonávání pokušení je jiný: „Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne!“ (Kazatel 4:12). Jsme zrozeni a znovuzrozeni, abychom po této cestě šli s ostatními. Pavel napsal: „Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. … Oko nemůže říci ruce: ‚Nepotřebuji tě!‘ Ani hlava nemůže říci nohám: ‚Nepotřebuji vás!‘“ (1. Korintským 12:14, 21). Chození s ostatními věřícími posiluje tvou ochranu proti satanovi.
2) Tvou nejsilnější zbraní v hodině pokušení je znalost Božího slova. Ježíš odrážel satanovy útoky tak, že citoval Písmo. Satan je bezmocný, když se mu postaví věřící a prohlásí: „Je psáno!“ Musíš se rozhodnout zaujmout stanovisko. To, že se postavíš na Boží slovo, donutí nepřítele ustoupit. Když se satan přiblížil, Ježíš nešel hledat Bibli, citoval Slovo, které znal nazpaměť. To je tvůj klíč k vítězství. Jan říká: „Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a tak jste zvítězili nad Zlým“ (1. Janova 2:14).