„O Timoteovi … dobře víte, jak se osvědčil…“ Filipským 2:22

Bůh ti bude věrný za jakýchkoli okolností. Na koho jiného se, lidsky řečeno, můžeš spolehnout? Pavel napsal: „… všichni si hledí jen svého, a ne toho, co je Krista Ježíše. O Timoteovi však dobře víte, jak se osvědčil, když se mnou jako syn s otcem sloužil evangeliu“ (Filipským 2:21-22). Věděl, že na Timotea se může spolehnout. Na koho se můžeš spolehnout ty? Než odpovíš, zamysli se nad následujícími čtyřmi otázkami:
1) Když se ti v něčem nedaří, máš aspoň jednoho přítele, s nímž si o tom můžeš bez obav promluvit? „V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení“ (Přísloví 17:17). Takový vztah je neocenitelný, že?
2) Kdo z lidí ve tvém okolí dokáže přesně pojmenovat tvé největší obavy a pokušení? „Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění. Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl. … Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne!“ (Kazatel 4:9-12).
3) Máš jednoho nebo více přátel, s nimiž se pravidelně scházíš? „Tehdy ti, kteří se bojí Hospodina, o tom rozmlouvali; Hospodin to pozoroval a slyšel. A byla před ním sepsána pamětní kniha se jmény těch, kteří se bojí Hospodina a mají na mysli jeho jméno“ (Malachiáš 3:16).
4) Máš přítele, kterého znáš natolik dobře, abys mu mohl svěřit své důvěrné záležitosti? „Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to“ (Přísloví 11:13).