„‚Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování‘ je shůry Jakub 1:17

Pokud je tvou životní vizí co nejvíce zbohatnout, šetřit každou korunu, kterou vyděláš, aby sis mohl zajistit veškerý komfort – není to vize od Boha. Je-li však tvou vizí, aby tvůj úspěch posloužil také druhým a umožnil naplnit Boží záměry na zemi, je tvoje vize od Boha. Když Bůh povolal Abrahama, zaslíbil mu tři věci: „Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!“ (1. Mojžíšova 12:2). Snažme se pochopit následující – každá hodnotná vize pochází od Boha, ať už mluví nebo nemluví „duchovními termíny“, nebo ať už si osoba, která vizi realizuje, uvědomuje či neuvědomuje, že pochází od Boha. Bible říká: „‚Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování‘ je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu“ (Jakub 1:17).
Často máme tendenci považovat za vize pocházející od Boha pouze ty, které mluví o „duchovních“ plánech, misích a záměrech, nikoli však ty, které mají plány, mise a záměry zaměřené „světsky“. Svatý Augustin řekl: „Kéž každý křesťan pochopí, že kdekoliv je nalezena pravda, pochází od svého Pána.“ Bůh je zřídlem vší pravdy a zdrojem všech cenných vizí. Přestože On sám dává lidem svoje vize, ty dál každý den zůstáváš jejich realizátorem. Žalmista říká: „Ať však plesají a radují se, kdo mi přejí spravedlnost, ať říkají stále: ‚Hospodin je velký, přeje pokoj svému služebníku‘“ (Žalm 35:27). S partnerem, jakým je Bůh, můžeš úspěch očekávat – a také jej dosáhneš!