„… muž prověřuje ústa, která ho chválí.“ Přísloví 27:21

Anglické slovo „flatterer“ – lichotník pochází z francouzského slova „poplácat, lichotit nebo pohladit“. Takže lichotník je člověk, který tě jednou rukou poplácává po zádech, ale druhou ti v některých případech vráží nůž do zad. Lichocení je něco, co ti druhý řekne tváří v tvář, ale neřekne to za tvými zády. Je to neupřímná chvála s neupřímným motivem. A před tím nás Bible varuje: „Muž, který lichotí bližnímu, rozprostírá síť jeho krokům“ (Přísloví 29:5). Lichotník pro tebe neudělá nic dobrého. Šalomoun řekl, že z dlouhodobého hlediska je ti lépe s člověkem, který tě kritizuje, než s člověkem, který ti lichotí. „Kdo domlouvá člověku, dojde později vděku spíše než ten, kdo má úlisný jazyk“ (Přísloví 28:23). Pokud jde o lichocení, vždycky bys měl pamatovat na tyto dvě věci:
1) Chval vždycky střídmě, ale upřímně, a měj vždycky na mysli pro druhého to nejlepší.
2) Přijímej chválu moudře, aniž bys bral sebe nebo člověka, který tě chválí, příliš vážně. Vždycky si pamatuj, že lichocení je zbraň, kterou satan použil k pádu Adama a Evy v zahradě Eden: „… budete jako Bůh znát dobré i zlé“ (1. Mojžíšova 3:5). Proto Šalomoun napsal: „Na stříbro kelímek, na zlato pec; a muž prověřuje ústa, která ho chválí“ (Přísloví 27:21). Proto by sis měl pokaždé, když tě někdo chválí, položit otázku – udělá mě to namyšlenějším nebo šlechetnějším?