„… se zkouškou vám připraví i východisko….“ 1. Korintským 10:13

Když porušíš manželský slib. Pokud to děláš, porušuješ Boží slovo, lámeš srdce svému protějšku, znevažuješ Kristovu oběť, žiješ ve strachu z odhalení a vyměňuješ krátkodobé potěšení za dlouhotrvající bolest. Takže dříve, než se zapleteš, hledej Boží pomoc a stůj na jeho Slově: „Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh“ (Židům 13:4). „Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou“ (Koloským 3:5). „Žijme řádně jako za denního světla: ne … v nemravnosti a bezuzdnostech … nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním“ (Římanům 13:13-14). „Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha“ (1. Korintským 6:18-20). „Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát“ (1. Korintským 10:13).
Pokud si pohráváš s myšlenkou začít si románek, nebo už nějaký prožíváš, nebo se z nějakého snažíš dostat, postav se dnes na Boží slovo a věř v Boží vítězství.