„V moci jazyka je život i smrt…“ Přísloví 18:21

Nemluv bez rozmyslu. A neříkej věci, které odporují Božímu slovu. Není snadné žít podle těchto zásad, jsou to ale otázky života a smrti. Bible říká: „V moci jazyka je život i smrt…“ (Přísloví 18:21). Znamená to, že tím, co říkáš, můžeš sám sobě požehnat. „Kdo na sebe svolává požehnání, ať to říká takto: ‚Kéž mi Bůh pravdy požehná, protože bývalá soužení jsou zapomenuta…‘“ (Izajáš 65:16, přel. z angl.). Všimni si v tomto verši Písma dvou důležitých věcí:
1) Tvá vlastní slova mají na tebe větší vliv než slova kohokoli jiného. V konečném důsledku nezáleží na tom, co říkají druzí, ale na tom, co si řekneš ty, až oni domluví. Jinými slovy, poslední slovo máš vždycky ty!
2) Pokud stále žiješ v minulosti, nikdy nevstoupíš do toho, co Bůh naplánoval pro tvou budoucnost. Svou minulost nemůžeš vrátit zpět, tak si ji přestaň znovu a znovu přehrávat v hlavě! Bůh řekl: „Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového…“ (Izajáš 43:18-19).
Je načase shodnout se s Bohem a začít o sobě říkat to, co o tobě říká on. A to není žádná maličkost! To, co říkáš od chvíle, kdy ráno vstaneš, až do chvíle, kdy jdeš večer spát, neovlivňuje jenom tvůj den, ovlivňuje to celý tvůj pohled a smě?ov?n? tv?ho ?ivota. Pokud ses tedy modlil a???dal Bohařování tvého života. Pokud ses tedy modlil a žádal Boha o konkrétní odpovědi, můžeš výsledek ovlivnit, když se ujistíš, že to, co říkáš, je v souladu s tím, co říká on. Pamatuj na to vždycky, když mluvíš!