„Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil…“ Kazatel 9:10, B21

V Bibli můžeme vidět, že každý pracuje! Přitom bibličtí hrdinové měli většinou světská povolání: Izák rozvíjel nemovitosti, Jákob byl farmář, Josef nejlépe sloužil Bohu tím, že měl své dobře placené místo ve vládních službách, místo, kde ve víře založil dobročinnou neziskovou organizaci. Daniel byl přistěhovalec, vystudoval babylónský „Oxford“ a dotáhl to na premiéra. Lydie byla úspěšná podnikatelka s textilním zbožím.
Možná vrcholným vyjádřením toho, jak velice si Bůh cení práce, je tesař Ježíš. Víc než tři čtvrtiny života se věnoval stavebnictví, dělal lavice, stoly a pravděpodobně i domy. Řecké slovo „tektón“, které překládáme jako „tesař“, zahrnovalo i schopnost provádět kamenické nebo zednické práce. Bibli napsali pracující o pracujících a pro pracující.
Práce byla Boží nápad: „Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil“ (1. Mojžíšova 2:15). Už první člověk, Adam, utvářel krajinu. Když zjistíš, k čemu jsi v životě povolán a plně se tomu odevzdáš, budeš „ustanoven“ stejně jako každý pastor, stojící za kazatelnou. Je škoda, že o jakékoli jiné práci než církevní mluvíme jako o sekulární, protože Bůh to tak nevidí. On každou poctivou práci odměňuje souhlasným úsměvem. Vše je vyjádřeno ve slovech: „Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil…“ (Kazatel 9:10, B21).