„Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš!“ Žalm 51:19

Zlomení vede k požehnání. Elíša byl rolníkem. Aby mohl obdržet dvojnásobný díl Elijášova ducha, musel rozlámat a spálit svůj pluh. Když chtěla Marie ukázat svou lásku k Ježíšovi, musela rozbít svou nádobu drahocenné masti a vylít ji na něj. Aby tři sta Gedeónových vojáků porazilo midjánská vojska, museli rozbít své hliněné džbány, nechat se osvítit a v podstatě ze sebe udělat terče. Pravda je taková, že Bůh každého z nás musí v různých oblastech zlomit, aby si nás mohl použít. Které oblasti to jsou? Špatné návyky. Tvrdohlavost. Přehnaně vysoké ego. Zlé myšlenky. Ochromující strachy. Skryté předsudky. Nesprávné ambice. Seznam je nekonečný.
Jestliže jsi obrácen k východu, nemůžeš jít na západ, Bůh tě musí nejprve otočit. Někdy to vyžaduje kázeň. A jsi to ty, ne Bůh, kdo určuje délku této kázně a její rozsah. „Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli“ (Židům 12:11). Pokud jsi rodič, jistě tomu rozumíš. Jedno dítě se rozpláče, zatímco jiné se bude vzpírat. Bůh udělá cokoli, aby tě zbavil „soběstačnosti“! Pavel napsal: „Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista“ (1.Tesalonickým 5:23).
Všimni si, že tělo je v pořadí proměny až na posledním místě. Jako obnovený duch žijící v neobnoveném těle budeš stále „zápasit s tělem“. Jaké je tajemství vítězství? Zlomení a poddání se!