„… vzal těch pět chlebů … požehnal, rozlámal chleby a dal je učedníkům…“        Matouš 14:19, ČSP

Bible říká: „(Ježíš) … vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, rozlámal chleby a dal je učedníkům a učedníci zástupům“ (Matouš 14:19, ČSP). Všimni si, jak se tento příběh vyvíjí: vzal, požehnal, rozlámal, rozdával dalším. Tak pracuje Bůh! Aby mohl tvým prostřednictvím žehnat druhým, vezme tě, požehná ti, zlomí tě a dá tě druhým.
U Pavla musel zlomit pýchu. „A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl: ‚Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.‘ A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný“ (2. Korintským 12:7-10). Jestli tedy máš ve svém životě člověka nebo situaci, kteří jsou ti „ostnem“, Bůh chce, abys při jednání s nimi zakusil jeho milost a moc. Pavel nakonec dosáhl bodu, kdy mohl Bohu za svůj „osten“ děkovat. Bible mluví o „oběti chvály Bohu“ (Židům 13:15).
Když se dokážeš kvůli něčemu obětovat, znamená to, že si toho ceníš natolik, že jsi ochoten za to zaplatit cenu. Chceš chodit v Boží moci? Pak poděkuj Bohu za svou „ostnatou situaci“ a přijmi proces lámání, jímž tě dnes provádí.