Co zaseješ, to sklidíš

„V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v pravý čas.“         Galatským 6:9

Jméno Corrie ten Boom je dobře známé v křesťanských kruzích, ale jen málo lidí ví o jejím synovci Peterovi, který byl také nástrojem při zachraňování Židů před nacistickým pronásledováním. Když holandští vlastenci slyšeli, že nacistické oddíly posílaly židovské sirotky do

Jeden krok v daném okamžiku

„Blaze lidu…který chodí ve světle tvé tváře, Hospodine.“ Žalm 89:15

Ve starobylých evropských klášterech chodili mniši tmavými chodbami se svíčkami na špičkách svých bot, takže měli dost světla k tomu, aby viděli na další krok. Tak nás vede Bůh.
Víra učitelky Verdell Davis byla zkoušená, když při leteckém neštěstí zemřel její třicetiletý

Přestaň si stěžovat!

„Všechno dělejte bez reptání…“ Filipským 2:14

Kdyby ti někdo dával jednu libru pokaždé, když si stěžuješ a vzal si od tebe jednu libru pokaždé, když projevíš vděčnost, byl bys bohatý nebo chudý? Řekneš: „Kdybys měl mé problémy, stěžoval by sis taky.“ Bible říká: „Všechno dělejte bez reptání,“ protože čím více si stěžuješ, tím

Jak pohnout horou

„…řekne této hoře: ,Zdvihni se…‘“ Marek 11:23

Jak můžeš pohnout horou ve svém životě? Tím, že:
1) Budeš používat Boží Slovo. Satan pokoušel Ježíše v poušti třemi způsoby a s tebou jedná podobně: a) postaví tvé přechodné potřeby před ty duchovní: „Proměň tyto kameny v chléb“; b) použije tvé síly ke špatným

Tři otázky pro vedoucí

„…my, kteří učíme, budeme souzeni s větší přísnosti.“ Jakub 3:1

Jestliže jsi vedoucím v Božím díle, musíš si neustále klást tři otázky:
1) Jsem někomu vykazatelný? Jestliže ne, jsi na nebezpečné půdě. Pouze Bůh může mít autoritu, aniž by se musel komukoliv zodpovídat. Kdo tě zná natolik dobře, aby se s tebou