Buď zcela a výhradně závislý na Bohu

„… naše způsobilost je od Boha, který nás učinil způsobilými…“         2. Korintským 3:5-6

Ježíš řekl svým učedníkům: „Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé“ (Matouš 26:41). Co tím myslel? To, že bez zmocňující přítomnosti Ducha svatého, o němž jim právě řekl, že na ně brzy sestoupí,

Bůh ti zjedná spravedlnost

„… spravedlnost je ode mne…“ Izajáš 54:17

Byl jsi křivě obviněn? Ježíš také. Nazývali jej žroutem, pijanem vína a přítelem hříšníků z podsvětí. O apoštolu Pavlovi tvrdili, že je šílenec, hlupák a žvanil.Bible nazývá satana „otcem lži“ (viz Jan 8:44). Jestli jsi odhodlán plnit Boží vůli, zaútočí na tebe a použije k tomu

Prosíš Boha o dítě?

„Za toto dítě jsem se tehdy modlila a Hospodin mi dal, o co jsem ho úpěnlivě prosila.“    1. Samuelova 1:27, B21

Chana zoufale toužila být matkou. V Písmu čteme: „… v hořkosti duše se modlila k Hospodinu a usedavě plakala“ (1. Samuelova 1:10). Zavázala se totiž Bohu slibem: „… jestliže … daruješ své

Jak vítězit v životních bitvách (6)

„… (Jóšafat) rozestavil před Hospodinem zpěváky, aby chválili jeho velebnou svatost.“     2. Paralipomenon 20:21

Za šesté, předem Bohu děkuj. Představ si, že stojíš na vrcholku hory a díváš se přes údolí směrem k hoře na druhé straně. Tam dole se chystá velká bitva. Na protější hoře jsou rozmístěny tři nepřátelské národy, které

Jak vítězit v životních bitvách (5)

„Stůjte pevně a uvidíte, jak vás Hospodin zachrání.“        2. Paralipomenon 20:17, přel. z angl.

Za páté, pevně stůj. Všimni si, co řekl Bůh Jóšafatovi: „Pevně stůj.“ Co znamená „pevně stát“, když jsi v krizi? Jde o postoj mysli, který v tiché důvěře říká: „Budu důvěřovat Bohu.“ Jeden pastor napsal: „Je to něco, čemu